Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

spoločnosti Skeyemap, s.r.o., so sídlom: Starohorská 16, 974 011 Banská Bystrica, IČO: 46 229 752, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vl. č.: 20410/S (ďalej len „spoločnosť Skeyemap“). Za úkony spoločnosti Skeyemap sa považujú úkony jej štatutárneho orgánu, splnomocnených zástupcov v rozsahu ich splnomocnenia a iných osôb, ktoré sú oprávnené konať v jej mene v zmysle Obchodného zákonníka alebo interných pravidiel spoločnosti Skeyemap a to v rozsahu ich poverenia.

Spoločnosť Skeyemap poskytuje služby v oblasti Geo Web Marketingu, t.j. využíva platformy GoogleMapy, GoogleEarth, GoogleStreetView a ďalšie služby na platforme Google k propagácii klientov na mapách Google. Spoločnosť Skeyemap poskytuje svoje služby výhradne iným podnikateľským subjektom alebo inštitúciám (ďalej len „klient“ alebo „objednávateľ“) a to pri dodržaní nasledovných obchodných podmienok: 

I. Objednávka

 1. Objednávateľom je osoba, ktorá doručila spoločnosti Skeyemap objednávku alebo iný prejav, ktorým prejavuje záujem o služby spoločnosti Skeyemap. Objednávateľ objednáva službu/dielo poskytované spoločnosťou Skeyemap prostredníctvom  objednávok. Spôsob objednania služby sa môže vykonať nasledovnými spôsobmi :
 2. osobne : objednávku vyplní a podpíše objednávateľ po osobnom stretnutí s poskytovateľom služby;
  • elektronicky : objednávku vyplní objednávateľ a odošle ju e-mailom na adresu „skeyemap@skeyemap.com“;
  • elektronicky prostredníctvom www stránky : objednávateľ vyplní objednávkový formulár prostredníctvom internetovej stránky „www.skeyemap.sk“ a potvrdí jeho odoslanie;
  • iným spôsobom, ktorý spoločnosť Skeyemap v tom čase umožňuje.

Spoločnosť Skeyemap si vyhradzuje možnosť aktuálne rozšíriť alebo zúžiť rozsah spôsobov vykonania objednávky a to buď pre celý sortiment služieb alebo pre jednotlivé služby osobitne. Výsledkom objednávacieho procesu je zmluva o poskytnutí služby podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka. Výsledkom zmluvy je poskytnutá služba, alebo vyhotovené dielo. Objednávateľ je týmito obchodnými podmienkami viazaný momentom, ktorým je viazaný svojou objednávkou.

 1. Pri každej objednávke objednávateľ uvedie meno a priezvisko alebo názov (obchodné meno), sídlo/miesto podnikania príp. poštovú a fakturačnú adresu ak sú odlišné, telefónne číslo, e-mail, DIČ (IČ DPH ak je pridelené) a IČO ak je pridelené. V objednávke sa uvedie názov služby/diela, popis služby/diela, počet, cena a dátum vystavenia objednávky. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a objednávateľom, za účelom riadneho poskytnutia služby a uplatnenia si práva na odplatu, a nebudú poskytnuté tretej osobe.
 1. Objednávateľ je objednávkou podľa čl. I. bodu 1. písm. a. viazaný momentom jej doručenia spoločnosti Skeyemap. Spoločnosť Skeyemap vydá objednávateľovi potvrdenie o akceptácii objednávky. Momentom doručenia akceptácie je zmluva o poskytnutí služieb uzatvorená. Bez ohľadu na doručenie akceptácie môže objednávateľ odvolať svoju objednávku najneskôr v deň jej podpisu objednávateľom. V takomto prípade dochádza k zrušeniu zmluvy od počiatku, resp. neuzavretiu zmluvy. Odvolať objednávku neskôr je možné len so súhlasom spoločnosti Skeyemap.
 1. Objednávateľ je objednávkou podľa čl. I. bodu 1. písm. b. a c. viazaný momentom jej odoslania spoločnosti Skeyemap. Spoločnosť Skeyemap odošle objednávateľovi elektronické potvrdenie o akceptácii objednávky na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. Momentom odoslania akceptácie je zmluva o poskytnutí služieb uzatvorená. Bez ohľadu na doručenie akceptácie môže objednávateľ odvolať svoju objednávku najneskôr v deň jej odoslania spoločnosti Skeyemap. V takomto prípade dochádza k zrušeniu zmluvy od počiatku, resp. neuzavretiu zmluvy. Odvolať objednávku neskôr je možné len so súhlasom spoločnosti Skeyemap.
 1. Ak spoločnosť Skeyemap po doručení objednávky zistí, že poskytnutie služieb nie je možné dostatočne špecifikovať len na základe objednávky, alebo s poskytnutím služieb sa spája iná prekážka, bude o tom včas informovať objednávateľa. V takomto prípade ani jedna zo strán nie je objednávkou viazaná. Na základe dodatočnej komunikácie je možné objednávku zmeniť, špecifikovať, alebo inak upraviť. Vzhľadom na charakter poskytovaných služieb môže spoločnosť Skeyemap vyžadovať osobnú ohliadku objektu alebo priestoru, ktorého sa propagácia týka. Po takejto komunikácii a prípadnej ohliadke môže spoločnosť Skeyemap vystaviť objednávateľovi cenovú ponuku na poskytnutie služieb. Objednávateľ si následne tieto služby môže objednať doručením objednávky jedným zo spôsobov podľa čl. I. ods. 1.. Momentom doručenia objednávky (ktorej predchádzala cenová ponuka spoločnosti Skeyemap) sa zmluva považuje za uzatvorenú, ak z objednávky nevyplýva zmena obsahu oproti cenovej ponuke; potvrdenie o akceptácii pohľadávky sa pritom nevydáva a objednávku nie je možné odvolať. Ak z objednávky vyplynie obsahová zmena oproti ponuke spoločnosti Skeyemap, spoločnosť Skeyemap bude postupovať ďalej primerane podľa bodu 3., 4. alebo 5. prvá veta.
 1. Objednávku je možné odvolať výlučne písomnou formou (za písomnú formu sa považuje aj fax, e-mail a pod.). Potvrdenie stornovania oznámi spoločnosť Skeyemap objednávateľovi tiež výlučne písomnou formou.
 1. Rozsah a charakter poskytovaných služieb je špecifikovaný na www stránke spoločnosti Skeyemap. Spoločnosť Skeyemap si vyhradzuje právo tento rozsah a charakter služieb meniť, okrem už záväzne objednaných služieb.

 

II. Dodacie lehoty 

 1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rozdielne. Termín dodania služby/diela bude vždy oznámený objednávateľovi pri akceptácii objednávky.
 1. Vo všeobecnosti je termín dodania služby/diela od 7 do 30 dní od dátumu akceptácie objednávky v závislosti od rozsahu diela a dostupnosti miesta. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy služieb vyžadujú dlhšiu dobu spracovania, môže byť dodacia lehota dlhšia.
 1. Spoločnosť Skeyemap si vyhradzuje právo jednostranne predĺžiť lehotu dodania služby/diela o najviac 15 dní, pričom maximálna lehota dodania neprekročí 45 dní. Prípadné ďalšie zmeny termínu dodania závisia od dohody medzi zmluvnými stranami.

III. Cena a platobné podmienky

 1. Cena produktu/služby je stanovená cenníkom spoločnosti Skeyemap a bude vždy oznámená pri akceptácii objednávky ako cena vrátane všetkých daní, ciel, poplatkov a nákladov. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Spoločnosť Skeyemap si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien produktov a služieb tretích strán, ktoré spoločnosť Skeyemap využila pri realizácii objednávky.
 1. Spoločnosť Skeyemap vystaví faktúru až keď sa dielo/služba zobrazí v prostredí internetu.
 1. Objednávateľ uhrádza platbu prevodom/vkladom na účet spoločnosti Skeyemap spravidla do 10 dní od jej vystavenia. Termíny splatnosti je uvedený na faktúre za poskytnutú službu/dielo.
 1. Náklady na dopravu sa neúčtujú. Služby/diela sú vždy poskytované elektronicky.

 

IV. Preberanie služieb

 1. Spoločnosť SKEYEMAP, s.r.o umiestni vytvorené dielo / službu na verejný dátový sklad spoločnosti Google tak aby bol k nemu umožnený verejný prístup prostredníctvom internetu. Túto skutočnosť oznámi elektronickou cestou objednávateľovi. Umiestnením diela / služby na verejný dátový sklad a oznámením o jeho sprístupnení sa služba / dielo považuje za odovzdané.
 1. Objednávateľ po doručení oznámenia o sprístupnení diela / služby je povinný overiť jeho funkčnosť. V prípade, že služba/dielo nefunguje riadne, objednávateľ je povinný bezodkladne kontaktovať spoločnosť Skeyemap a oznámiť jej túto skutočnosť.
 1. Objednávateľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny dohodnutej v objednávke na účet spoločnosti Skeyemap. Ak výsledkom poskytnutej služby je autorské dielo, ide o zamestnanecké dielo spoločnosti Skeyemap. Spoločnosť Skeyemap v takomto prípade vyhlasuje, že disponuje majetkovými právami k tomuto dielo najmenej v rozsahu, ktorý je potrebný na riadne užívanie diela objednávateľom. Spoločnosť Skeyemap týmto udeľuje objednávateľovi územne a časovo neobmedzenú licenciu na užívanie diela na účely propagácie svojho podnikania. Spoločnosť Skeyemap neudeľuje objednávateľovi licenciu na úpravy a technické zásahy do diela. Odplata za licenciu je zahrnutá v cene diela.

 

V. Odstúpenie od objednávky

 1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v nasledovných prípadoch :
  1. keď dielo nefunguje (okrem prípadov podľa čl. VI.) a spoločnosť Skeyemap ani napriek upozorneniam objednávateľa v primeranej dodatočnej lehote dielo neuviedol do funkčného stavu podľa objednávky. Za nefunkčnosť sa nepovažujú zmeny v internetovom prostredí a v dátovom sklade tretej strany alebo v počítačovom vybavení objednávateľa;
  2. po dohode obidvoch strán, avšak takáto dohoda nie je možná po začatí realizácie diela / služby.

 

VI. Znefunkčnenie diela treťou stranou

 1. Spoločnosť Skeyemap nenesie zodpovednosť za znefunkčnenie diela v prípade, že spoločnosť Google po dátume umiestnenia diela na verejný dátový sklad príjme opatrenia, ktoré spôsobia zníženie alebo stratu funkčnosti poskytnutého diela. Riziko vyplývajúce z opatrení prijatých spoločnosťou Google nesie objednávateľ.

 

VI. Záverečné ustanovenia

 

 1. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Osobitné dojednania účastníkov majú prednosť pred znením týchto obchodných podmienok.

 

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, vzniknuté z právnych vzťahov ktoré vyplývajú z tejto objednávky, alebo ktoré súvisia s touto objednávkou, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, nárokov na náhradu škody, nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, sporov o platnosť, výklad, zánik tejto objednávky alebo tejto rozhodcovskej doložky, predložia na rozhodnutie Stálemu rozhodcovskému súdu EURES zriadenému pri spoločnosti Rozhodcovský súd EURES s.r.o., IČO: 46 226 044, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, č. vložky 31490/T, podľa ustanovení Štatútu a Rokovacieho poriadku tohto Stáleho rozhodcovského súdu. Rozhodnutie tohto Stáleho rozhodcovského súdu bude pre zmluvné strany konečné a záväzné.

 

 1. Spoločnosť Skeyemap a objednávateľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky a faktúry), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

 1. Objednávateľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo odoslaním objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

 

 1. Spoločnosť Skeyemap si vyhradzuje právo zmeniť tieto obchodné podmienky v prípade podstatnej zmeny na trhu alebo inej zmeny okolnosti majúcej podstatný vplyv na poskytovanie služieb spoločnosťou Skeyemap. Oznam o zmene obchodných podmienok a ich zmenené znenie budú viditeľným spôsobom zverejnené na www stránke spoločnosti Skeyemap po dobu najmenej 15 dní. Ak v lehote do 15 dní od prvého zverejnenia oznámenia o zmene obchodných podmienok objednávateľ neprejaví voči spoločnosti Skeyemap písomný nesúhlas s ich zmenou, rozumie sa tým, že tieto zmenené podmienky odsúhlasil a na právny vzťah objednávateľa a spoločnosti Skeyemap sa uplynutím tejto 15-dňovej lehoty budú vzťahovať zmenené obchodné podmienky.

 

 

 

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 01. 04. 2016.