Tematické mapy – Interaktívne mapy – mapy pre www stránky

O tematickej mape

Interaktívna tematická mapa je účelový zobrazovací  nástroj, ktorý na pozadí všeobecnej mapy zobrazuje špeciálny alebo tematický obsah. Spravidla sa jedná o objekty alebo skutočnosti, ktoré vo všeobecnej mape chýbajú, alebo vzhľadom na všeobecný obsah sú málo výrazné .

Obsah tematickej mapy sa vždy prispôsobuje účelu mapy. Zvýrazňuje konkrétnu tému alebo témy, ktoré sú pre účel tematickej mapy kľúčové.

Objekty v mape môžeme kategorizovať a jednotlivé kategórie objektov rozlišujeme typickými symbolmi napríklad

Naše tematické mapy využívajú platformu GoogleMaps a ponúkajú všetky služby, na ktoré sú užívatelia zvyknutí (posun mapy, zmena mierky, StreetView, full screen…).

Informácie o tematickom obsahu užívateľ získa kliknutím na zvolený symbol. V okne, ktoré sa kliknutím otvorí, sa nachádzajú textové informácie o objekte, ktoré sú spravidla doprevádzané obrazovým materiálom. V okne sa môžu nachádza ďalšie ikony, ktoré volajú rôzne užitočné služby.

Tematické mapy sú vhodné pre oblasti alebo regióny, ktoré sú zaujímavé z rôznych hľadísk (obchodné, komerčné, cestovný ruch, ….).

Takéto mapy sa dajú vytvoriť pre priemyselné parky, nákupné zóny, turistické destinácie, rekreačné areály ap. Plne funkčné ukážky sa nachádzajú v pravej sekcii tejto www stránky.

Full Screen

Kliknutím na ikonu v pravom hornom rohu, nad Legendou sa otvorí mapa na celej obrazovke

StreetView

Uchopením “žltého panáčika” v pravom dolnom rohu a posunutím do mapy sa načíta StreetView

Mapa/Satelit

tlačítkami v ľavom hornom rohu prepínate režim zobrazenia  “mapa”/”satelit”

Príklady interaktívnych tématických máp

Prešovská univerzita - mapa s jednoduchou legendou

Tematická mapa “Prešovská univerzita” je zameraná na zobrazenie jednotlivých fakúlt. Farebne je mapa prispôsobená dizajnu oficiálnej www stránky Prešovskej Univerzity (farba tlačítok a rámu je totožná s farbou www stránky). Kliknutím na tlačítko s názvom fakulty (zoznam fakúlt sa nachádza na pravej strane mapového okna) sa mapa zacieli na vybratú položku a súčasne sa otvorí informačné okno s užitočnými informáciami.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice - mapa s členitou legendou

Tematická mapa “Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach” je zameraná na zobrazenie jednotlivých fakúlt a pracovísk univerzity. Farebne je mapa prispôsobená dizajnu oficiálnej www stránky UPJS (farba tlačítok a rámu je totožná s farbou www stránky). Interaktívna legenda s možnosťou rozbalenia sekcií umožňuje vyberať jednotlivé položky. Kliknutím na tlačítko s názvom pracoviska sa mapa zacieli na vybratú položku a súčasne sa otvorí informačné okno s užitočnými informáciami.

Orava

Tematická mapa je zameraná na región Orava. Obsahuje 9 tém :  “mestá a obce”, ” hotely  a penzióny”, “múzeá a galérie”, pamiatky”, “aquaparky”, “lyžiarske strediská”, “informačné centrá”, “aktivity” a “cyklotrasy”. Rozkliknutím zvolenej témy v interaktívnej legende sa otvára zoznam položiek, ktoré patria do zvolenej témy. Výberom položky z tohto zoznamu sa mapa zacieli na zvolený objekt a automaticky sa otvorí okno s informáciami a ikonami, ktoré sú nalinkované na užitočné  služby.  Pri turistických trasách sa v ľavom dolnom rohu otvára interaktívny výškový profil. V sekcii “Mapová kompozícia” si môže užívateľ zvoliť témy, ktoré chce zobraziť alebo vypnúť .

Moods Bakery

Tematická mapa zobrazuje prevádzky siete pekární a reštaurácií “Moods Backery” v Bratislave. Mapa obsahuje symboly 4 prevádzok.  Kliknutím na položku v menu alebo na ikonu v mape sa otvára informačné okno s užitočnými informáciami o zvolenom objekte.